รายงานการประเมินตนเองโดยหน่วยงานต้นสังกัด รายงานการประเมินตนเอง
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา (พ.ศ.2558-พ.ศ.2562)
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2556

คู่มือการประเมินคุณภาพในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

เครื่องมืองานประกัน-2559->>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

เอกสารสรุปการประเมินตามตัวบ่งชี้ >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<