ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่อง. การเปิดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ประการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่อง. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019

 


วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ( ธนบุรี-ปากท่อ ) 
กม.ที่ 77.5  ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110  
Fax. 0-3477-2099  Tel 0-3477-2098