รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2562
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ

ประจำปีงบประมาณ 2563

 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2563  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2563  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม2563  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2563  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ